David Munch, Ydelser

International arbejdsudleje

Skat Udland - 2012

I de seneste år har der været et stort antal sager i Danmark om international arbejdsudleje, hvilket må anses for en naturlig følge af et stigende brug af udenlandsk arbejdskraft. Endvidere er der sket en udvikling i OECD's arbejde med kommentaren til art. 15 i Modeloverenskomsten.

Læs hele artiklen her

Skattemæssige konstruktioner

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2011

”Højesteret har i en række domme efter år 2000 taget stilling til skattemæssige konstruktioner, dvs. konstruktioner, der ikke anses for forretningsmæssige, men begrundet i ønsket om skattebesparelse. Dommene kan opdeles i to kategorier; skattemæssige konstruktioner baseret på udtrykkelige lovbestemmelser og skattemæssige konstruktioner baseret på aftaler. I det følgende gennemgås summarisk tre domme i førstnævnte kategori og fire domme i sidstnævnte kategori med kommentarer.” (artiklens indledende afsnit)

Læs hele artiklen her

Beskatning af investeringsselskaber og aktionærer - udvalgte problemstillinger

Ugeskrift for Skat - 2010

”Folketinget har i 2009 udvidet definitionen af selskaber, hvis aktier kan omfattes af aktieavancebeskatningslovens § 19, således at aktier i alle selskaber, hvis primære virksomhed er investering i aktiver omfattet af aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven, og som har minimum 8 aktionærer, kan omfattes af § 19…. I denne artikel behandles spørgsmål i forbindelse med overgang til § 19 som følge af udvidelsen af definitionen i § 19.” (fra artiklen)

Læs hele artiklen her